Terms of Use  |  DE
Terms of Use  |  DE
Narrow results Clear 2 filters

Aufführungsdatum (Jahrzehnte)

Titel der Aufführung

15 results found. Page 1 of 2 next >>
15 results found. Page 1 of 2
Die Puppe
Werk
Untertitel: Operette; in 3 Akten
Gattung: Operette
Komponist: Audran, Edmond
Liberettist: Ordonneau, Maurice
Aufführung
Aufführungsdatum: 11.10.1901
Regisseur: Indra, Ferdinand
Dirigent: Wegner, Leo
Sänger: Hartmann, Georg; Netzel, Alexander; Karlinger, Adolf; Muth; Scharf; Gröll; Steinberg, Else; Regan, Marie; Angeli; Eckert, Elise; Clemens; Lau; Lauth
Die Puppe
Werk
Untertitel: Operette; in 3 Akten
Gattung: Operette
Komponist: Audran, Edmond
Liberettist: Ordonneau, Maurice
Aufführung
Aufführungsdatum: 13.10.1901
Regisseur: Indra, Ferdinand
Dirigent: Wegner, Leo
Sänger: Hartmann, Georg; Netzel, Alexander; Karlinger, Adolf; Muth; Scharf; Angeli; Eckert, Elise; Clemens; Lau; Lauth; Pallmann; Regan, Marie
Die Puppe
Werk
Untertitel: Operette; in 3 Akten
Gattung: Operette
Komponist: Audran, Edmond
Liberettist: Ordonneau, Maurice
Aufführung
Aufführungsdatum: 16.10.1901
Regisseur: Indra, Ferdinand
Dirigent: Wegner, Leo
Sänger: Hartmann, Georg; Netzel, Alexander; Karlinger, Adolf; Muth; Scharf; Gröll; Regan, Marie; Angeli; Eckert, Elise; Clemens; Lau
Die Puppe
Werk
Untertitel: Operette; in 3 Akten
Gattung: Operette
Komponist: Audran, Edmond
Liberettist: Ordonneau, Maurice
Aufführung
Aufführungsdatum: 21.10.1901
Regisseur: Indra, Ferdinand
Dirigent: Wegner, Leo
Sänger: Hartmann, Georg; Netzel, Alexander; Karlinger, Adolf; Muth; Scharf; Gröll; Steinberg, Else; Regan, Marie; Angeli; Eckert, Elise; Clemens
Die Puppe
Werk
Untertitel: Operette; in 3 Akten
Gattung: Operette
Komponist: Audran, Edmond
Liberettist: Ordonneau, Maurice
Aufführung
Aufführungsdatum: 29.10.1901
Regisseur: Indra, Ferdinand
Dirigent: Wegner, Leo
Sänger: Hartmann, Georg; Netzel, Alexander; Karlinger, Adolf; Muth; Scharf; Gröll; Regan, Marie; Angeli; Eckert, Elise; Clemens
Die Puppe
Werk
Untertitel: Operette; in 3 Akten
Gattung: Operette
Komponist: Audran, Edmond
Liberettist: Ordonneau, Maurice
Aufführung
Aufführungsdatum: 04.11.1901
Regisseur: Indra, Ferdinand
Dirigent: Wegner, Leo
Sänger: Hartmann, Georg; Netzel, Alexander; Karlinger, Adolf; Muth; Scharf; Liman, Hans; Rehfeld, Adolf; Indra, Ferdinand; Steinberg, Else; Regan, Marie; Angeli
Die Puppe
Werk
Untertitel: Operette; in 3 Akten
Gattung: Operette
Komponist: Audran, Edmond
Liberettist: Ordonneau, Maurice
Aufführung
Aufführungsdatum: 21.11.1901
Regisseur: Indra, Ferdinand
Dirigent: Wegner, Leo
Sänger: Hartmann, Georg; Weber; Karlinger, Adolf; Liman, Hans; Rehfeld, Adolf; Indra, Ferdinand; Steinberg, Else; Regan, Marie; Angeli; Eckert, Elise
Die Puppe
Werk
Untertitel: Operette; in 3 Akten und 1 Vorspiel
Gattung: Operette
Komponist: Audran, Edmond
Liberettist: Ordonneau, Maurice
Aufführung
Aufführungsdatum: 25.12.1901
Regisseur: Indra, Ferdinand
Dirigent: Wegner, Leo
Sänger: Hartmann, Georg; Weber; Karlinger, Adolf; Muth; Scharf; Liman, Hans; Rehfeld, Adolf; Indra, Ferdinand; Regan, Marie; Angeli; Clemens; Lauth
Die Fledermaus
Werk
Untertitel: Operette; in 3 Akten
Gattung: Operette
Komponist: Strauß, Johann
Aufführung
Aufführungsdatum: 05.01.1902
Regisseur: Indra, Ferdinand
Dirigent: Wegner, Leo
Sänger: Netzel, Alexander; Sorgas, Lutta; Indra, Ferdinand; Hammerstein, Martha; Albert, Eugen; Althauser, Edwin; Regan, Marie; Rehfeld, Adolf; Muth; Karlinger, Adolf; Angeli
Die Puppe
Werk
Untertitel: Operette; in 3 Akten und 1 Vorspiel
Gattung: Operette
Komponist: Audran, Edmond
Liberettist: Ordonneau, Maurice
Aufführung
Aufführungsdatum: 08.01.1902
Regisseur: Indra, Ferdinand
Dirigent: Wegner, Leo
Sänger: Hartmann, Georg; Netzel, Alexander; Karlinger, Adolf; Muth; Scharf; Gröll; Rehfeld, Adolf; Steinberg, Else; Angeli; Orelly; Lauth; Lau
15 results found. Page 1 of 2 next >>
15 results found. Page 1 of 2